Control de qualitat

Execució i assessoria del control de qualitat i d’execució de serveis municipals subcontractats. Disseny i planificació
dels serveis d’inspecció i control, així com estudis de reorganitzacions dels serveis municipals seguint uns criteris de
millora contínua, fent un pont d’unió entre l’empresa concessionària i els tècnics municipals.